චෙස් කාසලින් කිරීම | How to Castling in Chess Sinhala Lesson | Chess For Beginners

The Sri Lankan symbol of war of the mind ❤️♟️🇱🇰

⚜️ ඔබට චෙස් පිළිබඳ මූලික දැනුම ලබා ගැනීමට පහත playlist එකෙහි ඇති vedio පිළිවෙළට නරඹන්න..

♟ චෙස් මූලික දැනුම – Chess Basic Sinhala
Playlist Link :

අපගේ youtube චැනලයේ නවතම තොරතුරු දැන ගැනීමට , onine චෙස් තරග සඳහා සහභාගී වීමට මෙන්ම වැඩිදුර චෙස් අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා පහළ තිබෙන link මගින් අපගේ whatsapp හා telegram සමූහයන් වෙත එකතු වෙන්න. 💯🇱🇰

Join our whatsapp and telegram groups at the link below to find out the latest information on our youtube channel, participate in online chess tournaments and further chess studies. 💯🇱🇰

🔰 Join our Whatsapp Group :…

🔰 Join our Telegram Channel :

🔰 Join our Telegram Group :

🔰 Join our Lichess Team :

🔷 Contact with us :

🔰 Call us : 070-4484126

🔰 Whatsapp :

🔰 Email : [email protected]

🔰 Facebook :

🔰 Instagram : …

🔰 Twitter :

🔰 Lichess :

H.W.I.Chamiranga
FIDE ID : 9972862

©Chami Chess Academy

#chess #chamichessacademy #sinhala #castling #lessons #education #chessforbeginners

57 Comments

  1. හොඳට කියලා දෙනව බුදුසරණ පුතේ

Leave a Reply

Your email address will not be published.