#9 : കാസലിംഗ് നിയമം | Castling Rules | How to Play Chess in Malayalam | Part 9

Social Media Links Below :
Instagram :
Discord :
Facebook Page :

Welcome to Chess Master Academy ! This video playlist will teach you how to play chess in Malayalam. This particular video will show you What is Castling and the Castling Rule in Malayalam. There are 5 important Castling Rules discussed in this video.

We will be uploading more and more videos for beginners, intermediates, experts and advanced players. We hope to upload a series of chess tutorial videos in Malayalam in a vision to popularize Chess Game among common people and to enable everyone to uncover the mystery of Chess !

Please provide your valuable feedback in the comment section below to help us improve this chess video series.

Please Like, Share & Subscribe for more videos !!!.

Enjoy Chess Learning in Malayalam.

Thank You,
Chess Master Academy – Your Partner in Chess Coaching in Malayalam.

53 Comments

  1. Castling cheyyumbol mathramano.. Touch cheytha piece move cheyyanam ennullath.. Atho throughout gamel toch cheytha piece move cheyyan padullu ennundo⁉️

Leave a Reply

Your email address will not be published.